Programi i Transparencës

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ASPA Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ASPA Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga ASPA Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ASPA Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ASPA Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ASPA