Vlerësimi i nevojave është themelor për mbarëvajtjen e procesit të trajnimit.
Vlerësimi duhet të mundësojë një lidhje sa më të qartë midis nevojave në botën reale, artikulimit të tyre në letër dhe trajnimit si një kontribut mbështetës në rrugën drejt zhvillimit.

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, gjatë periudhës tetor-nëntor 2018, kreu procesin e Vlerësimit të nevojave (2019 – 2020), për të gjithë punonjësit e shtetit nga pushteti qendror, institucionet e pavarura, si dhe pushteti vendor.  Kjo ishte hera e parë që vlerësimi i nevojave u krye në një rang kaq të gjerë, duke mbuluar nivelet e punonjësve kombëtar, institucional dhe shtetëror për vlerësimin e nevojave për trajnim.  Vlerësimi u bë në tre kategori kryesore të nevojave për trajnim, të tilla si mbështetja për zbatimin e detyrave funksionale, mbështetja për procesin e Integrimit Evropian, si dhe të nevojave për përmirësim të komunikimit në gjuhë të huaj. Rezultatet e procesit të vlerësimit u kontrolluan dhe u rifreskuan me të gjitha institucionet publike përsëri në 2019 dhe 2020 dhe i kanë shërbyer shkollës sonë për të mundësuar trajnime që synojnë të përmbushin nevojat konkrete dhe adresojnë çështje konkrete në nivele individuale dhe institucionale.

Aktualisht shkolla jonë po përgatitet të nisë procesin e Vlerësimit të nevojave për periudhën 2021 – 2022. Vlerësimi do të bëhet përsëri një rang të gjerë dhe do të përfshijë drejtpërdrejt punonjës të shtetit, si dhe institucione publike.