Lutem, ngarkoni vërtetimin që keni statusin e nëpunësit civil ose që jeni në periudhë prove për fitimin e këtij statusi.

Lutem, ngarkoni e-mailin konfirmues nga eprori për pjesëmarrjen tuaj në trajnimin specifik ku po aplikoni, duke specifikuar ne email datat e zhvillimit te trajnimit.

Dokumenti i ngarkuar duhet të jetë sipas formatit: xlsx, pdf, doc, docx, xls, jpg, jpeg, png.