Webinar

Format e diskriminimit, vështrim krahasues me direktivat e barazisë së BE

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Elemente të legjislacionit kundër diskriminimit, shkaqet dhe format e diskriminimit;
-Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, një ligj i përafruar me katër direktivat e BE mbi mosdiskriminimin;
-Konceptet e shkaqeve të diskriminimit, formave të diskriminimit, fushave për të cilat ligji ofron mbrojtje;
-Ilustrimi i këtyre koncepteve me praktikën e BE, KE si dhe të Komisionerit për Mbrojtjen nga diskriminimi.

Date

Qer 08 2022

Time

1:00 pm - 2:30 pm

Location

Online