Webinar

E drejta dhe interesat legjitime të strategjive në politikat e punësimit

Trajner: Jorida Sotiri    

Data: 25 Maj 2023       

Ora: 12:00-14:00  

https://events.teams.microsoft.com/event/1c1ac516-d3f8-41bb-94f0-bb0dd2fc79b6@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Në këtë sesion informues do të trajtohen:

  • Koncepti legjislacionit të punës, përfshirja e akteve normative që e përbëjnë dhe rregullojnë legjislacionin e punës.
  • Njohja me të drejtat dhe detyrimet që lindin në një marrëdhënie punësimi.
  • Njohja me elementët e kontratës individuale të punës, si një dokument i rëndësishëm në krijimin juridik të marrëdhënieve të punës.
  • Arritjet strategjike të politikave të punësimit, në procesin acquis të Integrimit të Shqipërisë në BE.

Date

Maj 25 2023

Time

12:00 pm - 2:00 pm

Location

Online