AFATI I APLIKIMIT:21 Prill 2023

📢Shkolla Shqiptare e AdministratĂ«s Publike kĂ«rkon tĂ« kontraktojĂ« ekspertĂ« pĂ«r dhĂ«nie trajnimi pĂ«r “Informacioni i klasifikuar ‘sekret shtetĂ«ror”.

📝Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë:

Ekspertët që do të japin trajnim duhet të kenë një diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i Arteve” ose “Master Profesional, të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike” apo të barasvlershme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë, dhe 3-5 vite përvojë pune në fushën përkatëse për të cilën do të ofrojnë trajnimin.

📄Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

  • Curriculum vitae (ku tĂ« jetĂ« e specifikuar qartĂ« eksperienca nĂ« fushĂ«n pĂ«rkatĂ«se);
  • LetĂ«r shprehje interesi

📧Adresa e email: aspa@aspa.gov.al

⌛️Afati i aplikimit:  21 Prill 2023