Mikroekonomi
Mikroekonomi

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Mikroekonomi”

Makroekonomi
Makroekonomi

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Makroekonomi”