AFATI I APLIKIMIT 29 QERSHOR 2023

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi për “Auditi dhe kontrolli financiar”.

Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Ekspertët që do të japin trajnim duhet të kenë një diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i Arteve” ose “Master Profesional, të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë, me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike” apo të barasvlershme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë, dhe 3-5 vite përvojë pune në fushën përkatëse për të cilën do të ofrojnë trajnimin.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë: •Curriculum vitae (ku të jetë e specifikuar qartë eksperienca në fushën përkatëse); •Letër shprehje interesi

Adresa e email: aspa@aspa.gov.al

Afati i aplikimit: 29 Qershor 2023