Webinar

Statistika në mbështetje të gjykimit mbi fenomenet në punën e përditshme

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Çfarë kuptojmë me njohuri statistikore, përse na shërbejnë;

-Bazat dhe parimet e statistikës;

-Paraqitja e të dhënave statistikore;

-Përmbledhja dhe paraqitja e të dhënave sasiore;

-Treguesit e lokalizimit dhe variacionit.

Date

Jan 20 2022

Time

2:00 pm - 3:30 pm

Location

Online

Komentoni: