Photo of Cthulu

Roland Lami – Trajner

Doktor në Shkenca Politike, MA në Sociologji, MA në Studime Europiane dhe BA në Sociologji të Universitetit të Tiranës. Ai është autor i librave: “Njohuri Bazë të Kërkimit në Shkencat Sociale”, ”Komunikimi dhe Marrëdhënia Shoqërore”, “Identity of Political Parties in Albania (during the period 1990 – 2013)” “ Kriza e demokracisë lokale”. Gjithashtu, ai ka botuar me dhjetra artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit . Që prej tetorit të 2013 është i drejtues i departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara në Universitetin Europian të Tiranës.