Photo of Cthulu

Kesjana Halili

Dr. Kesjana Halili, aktualisht është Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë, përgjegjëse për harmonizimin e kuadrit rregullator, monitorimin dhe raportimin në fushën e menaxhimit financiar, kontrollit, kontabilitetit dhe auditimit të brendshëm në sektorin publik. Zj. Halili ka një përvojë pune prej 12 vjetësh në Ministrinë e Financave. Ajo ka punuar për 8 vite në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, me përgjegjësinë kryesore të analizimit të kërkesave buxhetore afatmesme për disa institucione publike si në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës etj. Zj. Halili është angazhuar në mësimdhënie pranë Fakultetit të Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës që nga viti 2007. Gjithashtu, si pjesë e angazhimit akademik ajo ka botuar disa punime dhe ka marrë pjesë në një sërë konferencash dhe seminaresh. Fushat e mësimdhënies dhe kërkimit kanë të bëjnë me investimet financiare, financat publike, kontrollin e brendshëm, auditimin dhe kontabilitetin etj. Përvoja të tjera profesionale përfshijnë angazhimet si anëtare e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit që nga viti 2014, anëtare e Autoritetit të Regjistrimit në Institutin e Audituesve ligjorë të Autorizuar të Shqipërisë që nga viti 2018, anëtare e Komitetit të Auditimit të Brendshëm të institucionit financiar NOA nga viti 2018, etj. Zj. Halili, respektivisht në vitet 2004 dhe 2006 ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Bankë dhe Financë, pranë Eastern Mediterranean University, Republika Turke e Qipros së Veriut. Në vitin 2016 ka fituar titullin Doktor i Shkencave, pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës me fokus fushën e kërkimit në sistemet e kontrollit të brendshëm në sektorin publik dhe ndikimi i auditimit të brendshëm në efektivitetin e tyre. Gjithashtu, Zj. Halili ka fituar titullin “Auditues të Brendshëm”, si dhe titullin profesional “Kontabilist i Miratuar”.