Photo of Cthulu

Anni Dasho – Trajner

Prof. Asoc. Dr Anni Dasho Sharko, Zëvëndës Rektor – Universiteti “Luarasi”.

Me përvojë të gjatë menaxheriale rreth 20 vjecare në fushën e Teknologjisë së Informacionit në Sektorin Privat dhe atë Publik si Drejtor i Teknologjisë së Informacionit në Korporatën Elektroenergjitike CEZ Albania,  Drejtor i Përgjithshëm i Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës “FAB”: Kerkim Shkencor-Projektet dhe Inovaconi, Universiteti “Luarasi”.

Me një eksperiencë të gjatë në Menaxhimin e Projekteve në fushën Teknologjisë së Informacionit në sektorin Publik dhe atë Privat si Drejtor i Përgjithshëm i Projektit: Implementimi i Sistemit të Thesarit në Ministrinë e Financave, Menaxher i Projekteve kryesore në CEZ Albania ne fushen e ICT dhe “IT Senior” Konsulent në projekte të ndryshme në fushën e ICT brenda dhe jashtë vendit.

Me një përvojë të gjatë në mësimdhënie rreth 15 vjecare ne sistemin Universitar Shtetetor dhe ate Privat, dhe trajnere ne fushen e Sigurise Kibernetike dhe asaj te Informacionit per Administratren Publike, ne fushen e Auditimit te Sistemeve IT per auditoret ne sistemin qeveritar ne nivel qendror dhe lokal.