Photo of Cthulu

Anni Dasho – Trajner

Prof. Asoc. Dr. Anni Dasho Sharko, Zëvëndës Rektor – Universiteti “Luarasi”.

Me përvojë të gjatë menaxheriale rreth 20 vjecare në fushën e Teknologjisë së Informacionit në Sektorin Privat dhe atë Publik si Drejtor i Teknologjisë së Informacionit në Korporatën Elektroenergjitike CEZ Albania, Drejtor i Përgjithshëm i Teknologjisë së Informacionit në Ministrinë e Financave, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës “FAB”: Kërkim Shkencor-Projektet dhe Inovaconi, Universiteti “Luarasi”.

Me një eksperiencë të gjatë në Menaxhimin e Projekteve në fushën Teknologjisë së Informacionit në sektorin Publik dhe atë Privat si Drejtor i Përgjithshëm i Projektit: Implementimi i Sistemit të Thesarit në Ministrinë e Financave, Menaxher i Projekteve kryesore në CEZ Albania në fushën e ICT dhe “IT Senior” Konsulent në projekte të ndryshme në fushën e ICT brenda dhe jashtë vendit.

Me një përvojë të gjatë në mësimdhënie rreth 15 vjeçare në sistemin Universitar Shtetëtor dhe atë Privat, dhe trajnere në fushën e Sigurisë Kibernetike dhe asaj të Informacionit për Administratrën Publike, në fushën e Auditimit të Sistemeve IT për auditoret në sistemin qeveritar në nivel qendror dhe lokal.