Politikëbërja

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Politikëbërja”.

Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to dhe 3 – 5 vite përvojë pune në fushën përkatëse. Të interesuarit të dërgojnë në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al një CV dhe një letër shprehje interesi ku të përcaktojnë nëse duan të angazhohen si dhënës të trajnimi.

Afati i aplikimit është data 20 Nëntor 2019.