Kodi i Punës

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule në fushën “Kodi i Punës”.
Kriteret minimale për hartim kurrikule janë:
Ekspertët që do të hartojnë kurrikulat duhet të kenë një diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë dhe një përvojë pune në fushën përkatëse më të madhe se 11 vjet ose të kenë një gradë apo titull shkencor.
Të interesuarit të dërgojnë në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al një CV dhe një letër shprehje interesi si hartues kurrikule. Afati i aplikimit është data 15 Janar 2020.