Webinar

Barazia gjinore në Konventat Ndërkombëtare

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Perspektiva gjinore, kuadri teorik i zbatimit të konceptit;
-Konventa e OKB-së për eliminimin e diskriminimit ndaj Grave (CEDAW);
-Deklarata për Eliminimin e dhunës ndaj Grave (DEWAW);
-Deklarata e Beijing-it dhe platforma rrjedhojë e saj;
-Konventa e Stambollit kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje;
-Strategjitë e BE-së mbi barazinë hjinore;
-Kuadri ligjor kombëtar.

Date

Jan 25 2022

Time

2:00 pm - 3:30 pm

Location

Online