Webinar

Akti ligjor dhe elementët e hartimit të tij

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Ç’kuptojmë me dispozitat e vlerësimit dhe hartimi i raporteve periodike;

Hartimi i dispozitave për nxjerrjen e akteve nënligjore;

Organi që ngarkohet për nxjerrjen e akteve nënligjore si dhe çështjet që duhet të rregullojnë këto akte;

-Kompetencat e përfituara nga delegimi.

Date

Jan 18 2022

Time

12:00 pm - 1:30 pm

Location

Online