Webinar

Shkenca dhe Kërkimi shkencor – Situata aktuale e përafrimit të legjislacionit

Trajner: Marsela Robo 

Data: 30 Maj 2023       

Ora: 12:00 – 14:00 

https://events.teams.microsoft.com/event/f7268c03-bb36-4230-aee6-985ae5ebd878@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Në këtë sesion informues do të trajtohen:

  • Clasterat e kapitujve negociues dhe pozicionimi i Kapitullit 25 “Shkenca& Kërkimi shkencor” në to;
  • Kuadri ligjor referues i BE për kapitullin 25 “Shkenca & Kërkimi shkencor” (Acquis Communautaire);
  • Kuadri strategjik, ligjor dhe institucional i shkencës dhe kërkimit shkencor në Shqipëri dhe niveli i përafrimit me Acquis përkatës;;
  • Njohja me hapat në vijim në procesin e përafrimit

Date

Maj 30 2023

Time

12:00 pm - 2:00 pm

Location

Online