Webinar

Harmonizimi i Objektivave të Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ/SDG) me politikat kombëtare, në kuadër të planifikimit strategjik

https://events.teams.microsoft.com/event/69c12b5a-d4a0-4394-aa7c-9abc0d1942a9@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Trajner: Julia Çela 

Në këtë sesion informues do të trajtohet: 

  • Çfarë përfaqëson Agjenda 2030 e OKB për zhvillimin e qëndrueshëm dhe integrimi i saj në politikat kombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm; 
  • Agjenda 2030 në kontekstin kombëtar, integrimi i treguesve globalë me treguesit e politikave kombëtare; 
  • Përcaktimi i përgjegjësive dhe rolit të institucioneve, duke konsideruar lidhjen midis OZHQ/SDG me politikat kombëtare sektoriale; 
  • Harmonizimi i OZHQ/SDG-ve me kuadrin strategjik të vendit, evidentimi dhe konkretizimi me shembullin e OZHQ 3

Date

Maj 22 2023

Time

9:00 am - 11:00 am

Location

Online