Webinar

Kuadri rregullator i përditësuar i kontabilitetit të sektorit publik dhe procedurat mbi mbylljen e llogarive vjetore të buxhetit

Në këtë sesion do të trajtohen:  

  • Kuadri rregullator i përditësuar në fushën e kontabilitetit të sektorit publik;  
  • Përmbajtja dhe publikimi i pasqyrës financiare vjetore të konsoliduar të shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisjes së përgjithshme.  

Date

Maj 03 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online