Financat e Vetëqeverisjes vendore dhe Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike vjen pranë jush me kursin online me certifikim “Financat e Vetëqeverisjes vendore dhe Buxhetimi i përgjigjshëm gjinor” me trajnere Prof. Asoc. Dr. Nadia Rusi.
🗓️Data e zhvillimit: 21 Nëntor – 6 Dhjetor 2023
🕘Ora: 09:00-12:00
📨Mënyra e aplikimit: Burimet njerëzore duhet të dërgojnë emrin e punonjësit që mbulojnë fushën e drejtësisë gjinore, që merren me hartimin e politikave të ndryshme, planifikimin dhe buxhetimin e tyre, brenda datës 15 nëntor 2023, ora 14:00 në adresën e emailit: aspa@aspa.gov.al.
🎯Ky kurs online ka si qëllim zhvillimin dhe/ose rritjen e ndërgjegjësimit dhe të kuptuarit të nëpunësve pubike në nivel lokal të buxhetimit të përgjigjshëm gjinor si një hap me rëndësi në rritjen e kapaciteteve të tyre në drejtim të integrimit të perspektivës gjinore në politikat dhe buxhetet në nivel lokal.
🔘Platforma ku do të zhvillohet: GoTo Meeting
📜Kursi online ka një kohëzgjatje 12 orë. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit që kanë permbushur me sukses frekuentimin e trajnimit dhe kanë marre pjsë në seancen coaching do të pajisen me certifikatë pjesëmarrje.

Date

Nën 22 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm