Webinar

Burimet e të drejtës së BE-së dhe sistemi i BE-së për mbrojtjen juridike

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Legjislacioni parësor (Traktatet, Parimet e Përgjithshme të së Drejtës),
-Marrëveshjet Ndërkombëtare;
-Legjislacioni dytësor (Rregulloret, Direktivat, Vendim;
-Aktet Soft-law (Rrekomandimet, Opinionet);
-Veçoritë kryesore të të drejtës së BE-së (përparësia; efekti i drejtpërdrejtë; zbatimi i drejtpërdrejtë);
-Roli i Gjykatës së Drejtësisë së BE-së (GJDBE) në garantimin e respektimit të të drejtës së BE-së përmes interpretimit dhe zbatimit të saj.

Date

Jan 25 2022

Time

12:00 pm - 1:30 pm

Location

Online