Menaxhim i burimeve njerëzore

ASPA kërkon të kontraktojë trajnerë për dhënie trajnimi në fushën: “Menaxhim i Burimeve Njerzore”.
???? Target grupi i synuar: Nivel Drejtues.
1. Performanca individuale dhe lidhja me performancën organizative;
2. Motivimi, shpërblimi dhe komunikim;
3. Organizimi insttucional dhe individual i punës.

????Target grupi i synuar: Nivel Specialist.
1. Kapitali njerëzor, motivimi individual dhe në grup;
2. Të drejtat dhe detyrimet e punonjësve;
3. Organizimi i punës.

Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to dhe 3 – 5 vite përvojë pune në fushën përkatëse. Të interesuarit të dërgojnë në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al një CV dhe një letër shprehje interesi për temat që mbulojnë. Afati i fundit i aplikimit është data 12 Qershor 2019

Komentoni:

Adresa juaj e e-mail-it nuk do të publikohet.