Photo of Cthulu

Rezarta Nuraj

Menaxhere trajnimi
Email:

Rezarta Nuraj është menaxhere trajnimi pranë Drejtorisë së Kërkimit dhe Publikimit në ASPA prej vitit 2013.
Gjatë angazhimit të saj në ASPA, ka dhënë kontributin e saj në planifikimin dhe zhvillimin e trajnimeve, në hartimin dhe zbatimin e kurrikulave trajnuese cilësore, në asistimin në zhvillimin e materialeve të trajnimit, në përgatitjen e skemave dhe metodologjive të trajnimit etj.
Më herët Rezarta ka punuar në Institutin e Trajnimit të Administratës Publike nga viti 2008-2013.
Znj. Nuraj është diplomuar në Shkenca Sociale pranë Universitetin të Tiranës dhe ka ndjekur me pas studime të thelluara Master për Administrimin Publik në Universitetin Europian te Tiranës. Gjatë këtyre viteve Rezarta ka marrë kualifikime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në fushën e organizimit të trajnimeve, administratës publike, menaxhimit të burimeve njerëzore etj.