ASPA në bashkëpunim me Departamentin e Programimit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, pranë Kryeministrisë po zhvillon duke filluar nga muaji Tetor dhe Nëntor takime periodike me grupet e punës që aktualisht punojnë në ministritë e linjës dhe institucionet të tjera të pavarura seminare trajnuese në lidhje me "Kostimin e Strategjive". Aktivitetet e zhvilluara kanë për qëllim buxhetimin e strategjive sektoriale në kuadër të SKZHI 2014-2020. (Procesi Vazhdon..)

s1.jpg
s2.jpg
as1.jpg
s3.jpg