impact.jpg
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i ndikimit që kanë patur trajnimet që ASPA ofron në
performancën e nëpunësve civilë pjesëmarrës. Ky vlerësim është bërë në dy këndvështrime, nga
vetë nëpunësi civil (pyetsori i vetëvlerësimit) si edhe nga ana e eprorit direct (pyetsori i
vlerësimit të ndikimit të trajnimit në përformancën e nëpunësit civil), i cili bazuar në ligjin
152/2014 është personi përgjegjës që bën këtë vlerësim. Klikoni këtu për më tepër informacion.